O nas

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o. w Hańsku jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Gmina Hańsk. Spółka powstała na mocy Uchwały Nr XXII/140/2001 Rady Gminy w Hańsku z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka prowadzi działalność gospodarczą należącą w dużej części do zadań własnych gminy, obejmującą sprawy zaopatrzenia w wodę, wodociągów, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, kanalizacji, pielęgnacji zieleni, odśnieżania. Ponadto Spółka świadczy usługi rolnicze dla mieszkańców gminy oraz usługi naprawy samochodów wraz ze sprzedażą części zamiennych.
Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z 30 listopada 2001 roku – Numer Repertorium A 8166/2001.

Przedmiotem działania Spółki jest:

  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • Roboty związane z budową sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Naprawa pojazdów samochodowych oraz sprzedaż części zamiennych
  • Usługi dla rolnictwa

Władze Spółki:
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Wójta Gminy Hańsk – Pana Marka Kopieniak

Rada Nadzorcza:
Czesław Marciocha – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Błaszczuk
Jerzy Cegłowski
Maciej Mroczek
Krzysztof Pękała

Zarząd Spółki:
Janusz Wilgocki – Prezes Zarządu

Dane Spółki:
Firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o.
Nazwa skrócona: P.U.P. Sp. z o. o.
Adres: ul. Spokojna 2, 22-235 Hańsk Pierwszy
KRS: 000044 Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 565-14-13-237
REGON: 110671947
Kapitał zakładowy: 75000

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Parczew o/Hańsk 13 8042 0006 0425 0500 2000 0010