PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk” mająca na
celu poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy Gminy Hańsk poprzez
przebudowę przepompowni ścieków, rozbudowę ujęcia wody oraz połączenie wodociągów
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o. w dniu 19 lipca 2017 roku podpisało Umowę
o przyznanie pomocy Nr 00023-65150-UM0300160/16 z Samorządem Województwa Lubelskiego na
realizację operacji pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk”.
Całkowity koszt inwestycji objętej projektem wynosi 975347,22 zł netto (1196840,33 zł brutto), wartość
pomocy 633263,00 zł.