TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę, ścieki oraz stawka netto opłaty abonamentowej

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena wody (zł/m3)

3,06

3,06

3,06

Cena ścieków (zł/m3)

5,32

5,32

5,32

Stawka opłaty abonamentowej

3,70

3,70

3,70

 

Do powyższych stawek cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłat abonamentowych dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami tj. 8%.